Jaarcijfers

 

 


Accountantsverklaring

Op 14 april 2017 heeft DDJ accountants aangegeven dat de jaarrekening van Stichting Enserve een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2016 en het resultaat over 2016.Geconsolideerde balans per 31 december 2016

Activa   31 december 2016   31 december 2015
 
Vaste activa        
Immateriële vaste activa        
Software   239.103   343.496
         
Materiële vaste activa        
Machines 1.869   2.819  
Inventaris 15.991   2.371  
    17.860   5.190
Vlottende activa        
Vorderingen        
Handelsdebiteuren 25.525   61.528  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.158   -  
Overige vorderingen en overlopende activa 93.414   34.668  
    127.097   96.196
Liquide middelen   1.324.796   1.061.495
         
Totaal activazijde   1.708.856   1.506.377

Passiva   31 december 2016   31 december 2015
 
Kapitaal   1.458.922   1.204.430
         
Kortlopende schulden        
Crediteuren 16.860   35.538  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 77.577   29.559  
Overige schulden en overlopende passiva 155.498   236.850  
    249.935   301.947
         
Totaal passivazijde   1.708.856   1.506.377
         Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016

    2016   2015
 
Omzet 1.576.915   1.397.621  
Overige bedrijfsopbrengsten 215.310   299.280  
    1.792.225   1.696.901
         
Lonen en salarissen 600.628   563.652  
Sociale lasten 92.705   85.955  
Pensioenlasten 91.283   100.139  
Afschrijvingen 106.925   104.645  
Overige bedrijfskosten 579.274   553.733  
Som der bedrijfslasten   1.470.815   1.408.124
Bedrijfsresultaat   321.410   288.777
         
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 810   2.444  
Rentelasten en soortgelijke kosten -592   -  
Financiële baten en lasten   218   2.444
Resultaat vóór belastingen   321.628   291.221
Belastingen   -67.136   -60.128
Resultaat na belastingen   254.492   231.093


U vindt het inhoudelijk jaarverslag van Enserve op onze website