default_mobilelogo

Acht Drentse corporaties werkten de afgelopen periode toe naar vergaande samenwerking op het gebied van beleid, het woningaanbod en een gezamenlijk systeem. Dit vroeg om flexibiliteit, openheid en het opgeven van een stukje eigen identiteit. De Drentse corporaties bleken daar goed mee om te kunnen gaan. Zij vroegen Enserve om hen inhoudelijk en procedureel te begeleiden bij dit traject. Dit leidde tot een plezierige, intensieve samenwerking. 

Telefoon uit Drenthe…

Enserve en de corporaties in Drenthe kennen elkaar al geruime tijd. Al in 2015 speelde bij enkele Drentse corporaties de vraag hoe zij provincie-breed tot een woonruimteverdeelsysteem konden komen. Met deze vraag – en één telefoontje - kwam het contact met Enserve tot stand en wij gaven hen verschillende aandachtspunten mee om een gezamenlijk systeem vorm te geven. Een jaar later verzorgden wij een presentatie voor geïnteresseerde corporaties in Drenthe. Dit aantal was inmiddels uitgegroeid tot zeven. Hierbij lieten wij de corporaties stap voor stap zien wat er op hun pad zou komen en wat er geregeld moest worden in de samenwerking om met elkaar een woonruimteverdeelsysteem te kunnen lanceren. 

Toewerken naar samenwerking

Dit alles leidde ertoe dat de, inmiddels acht, deelnemende corporaties ons in 2017 vroegen om hun proces tot samenwerking te begeleiden. Met dit proces wilden de corporaties komen tot:

o  een gezamenlijk woonruimteverdeelbeleid;

o  een samenwerkingsvorm; 

o  een voorbereiding om een automatiseringsleverancier te kunnen kiezen. 

Zo startte er een traject van verschillende corporaties met verschillend bezit (stad versus platteland), verschillend beleid en verschillende toewijzingsmodellen. Om dit bijeen te brengen tot een gedragen beleidskader was een grote uitdaging. Het beleidskader moest niet alleen helderheid bieden aan woningzoekenden, maar ook recht doen aan de eigenheid van elk van de deelnemende corporaties én enige ruimte laten voor lokale beleidsvrijheid. 

Vanaf dat moment kwam vrijwel wekelijks de projectgroep bij elkaar om hierover te discussiëren en knopen door te hakken. Vanuit Enserve begeleidden wij deze sessies op zowel proces als inhoud. Dit deden wij ook voor de bijeenkomsten met de Huurdersorganisaties, die natuurlijk bij het traject werden betrokken.

Met name de zoektocht naar de samenwerkingsvorm was intensief. Gezamenlijk wogen wij de voor- en nadelen van de verschillende vormen af om uiteindelijk te komen tot een stichting. Deze vorm doet namelijk het meeste recht aan de wensen en eisen van de wetgever en de corporaties.

Al aan het begin van het traject was duidelijk dat de naam ‘Drenthe Huurt’ veranderd zou worden. Het woningbezit van de deelnemende corporaties overschrijdt namelijk de provinciegrenzen, waardoor ‘Drenthe Huurt’ de lading niet geheel dekte. Enkele communicatiemedewerkers van de corporaties bogen zich over dit onderwerp. Zij betrokken woningzoekenden hierbij door een poll op de website. De corporaties hebben hun nieuwe naam inmiddels gekozen en maken deze in de komende maanden bekend.

Groepsfoto

Vertegenwoordigers van de acht woningcorporaties en hun huurdersverenigingen ondertekenen de intentieovereenkomst voor het gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem.

Foto gemaakt door Sjoerd Banga

Op 26 juni jl. konden we concluderen dat er grote stappen zijn gemaakt. Er is een intentieovereenkomst getekend waarin de samenwerking tussen de Huurdersorganisaties en corporaties is bekrachtigd. Bovendien is het gezamenlijke woonruimteverdeelbeleid en het urgentiebeleid vastgesteld door zowel de Huurdersorganisaties als de corporaties. Dit vormt niet alleen de basis voor de uitvoering van een gezamenlijk beleid dat duidelijkheid schept voor woningzoekenden. Het biedt ook het kader voor de selectie van de automatiseringsleverancier. Dat is dan ook de volgende stap die de corporaties gezamenlijk zullen gaan maken.

Vanuit Enserve kijken wij terug op een proces met corporaties die zeer gemotiveerd de samenwerking met elkaar zochten. Het bevestigde onze overtuiging dat samenwerking veel voordelen heeft, niet alleen voor de corporaties zelf, maar ook juist voor de woningzoekenden. Daarnaast bekrachtigde het traject het belang om huurdersorganisaties vroeg te betrekken bij de keuzes die worden gemaakt.

De toekomst in Drenthe

In de komende periode staat er nog genoeg op de agenda van de Drentse corporaties. Allereerst zullen zij de selectie van een automatiseringsleverancier op gaan pakken, waarna de inrichting van het systeem en website volgen. Parallel hieraan wordt de gekozen samenwerkingsvorm gerealiseerd: het oprichten van een stichting. Verder zullen zij keuzes maken rondom managementinformatie, bepalen welke zaken zij nog moeten organiseren en waar de huurdersorganisaties hun invloed zullen laten gelden. De livegang van het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem staat gepland op 1 juli 2019.

taart